„Starzenie się społeczeństwa wyzwaniem dla pomorskich samorządów”

„Starzenie się społeczeństwa wyzwaniem dla pomorskich samorządów”

UDOSTĘPNIJ

Wicemarszałek Województwa Pomorskiego – Krzysztof Trawicki
Prezes Zarządu Fundacji Promocji Inicjatyw Europejskich – Mirosław Woźniak
Prezes Zarządu Związku Gmin Pomorskich –  Błażej Konkol

Zapraszają na konferencję pn.

„Starzenie się społeczeństwa wyzwaniem dla pomorskich samorządów”

Która odbedzie się w dniu 9.11.2015 r. w godz. 10.00 – 14.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27 w sali im. Lecha Bądkowskiego.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji a nie posiadające zaproszeń proszone są o kontakt z Fundacją: biuro@fundacjapro.pl

9 listopada o godz. 10.00 odbędzie się w Urzędzie Marszałkowskim konferencja pt. „Starzenie się społeczeństwa wyzwaniem dla pomorskich samorządów”. Wydarzenie to organizowane jest przez Fundację Promocji Inicjatyw Europejskich w współpracy z Urzędem Marszałkowskim w Gdańsku oraz Związkiem Gmin Pomorskim i objęte patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Uczestnikami konferencji będą przedstawiciele samorządów, organizacji społecznych I przedsiębiorstw zainteresowanych Inteligentną Specjalizacja Pomorza – „Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się”. W trakcie jej zostanie zaprezentowana koncepcja pomorskiego system opieki dedykowana gminom pozametropolitalnym.

Konferencja stanowi podsumowanie kilkumiesięcznych prac, których efekt został zawarty w 350 stronnicowym opracowaniu diagnozującym problemy, jakie na poziomie samorządów lokalnych mogą pojawiać się w związku z rosnącą liczbą osób starszych. Zawiera ono również szczegółową prognozę demograficzną dla 119 pomorskich samorządów oraz propozycje, których wdrożenie może dobrze przysłużyć się budowaniu nowoczesnych systemów opieki senioralnej.
Dla wszystkich uczestników konferencji przewidziano powyższe opracowanie w formie książkowej.

Więcej informacji na stronie Fundacji: www.fundacjapro.pl

Partnerem konferencji jest Grupa Lotos, sponsorem głównym Grupa Energa, partnerem medialnym Przegląd Samorządowy.

Program konferencji pn.

„Starzenie się społeczeństwa wyzwaniem dla pomorskich samorządów”

09.11.2015r. godz. 10:00

Sala im. Lecha Bądkowskiego  Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku

10.00 – 10.10 Otwarcie Konferencji
Krzysztof Trawicki, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego
Błażej Konkol, Prezes Zarządu Związku Gmin Pomorskich
Mirosław Woźniak, Prezes Fundacji Promocji Inicjatyw Europejskich
10.10 – 11.00 Koncepcja systemu opieki nad osobami starszymi w województwie pomorskim – obszar gmin pozametropolitalnych
Dr inż. Anita Richert-Kaźmierska – Politechnika Gdańska
Dr Ewa Lechman – Politechnika Gdańska
11.00 – 11.30 System teleopieki rozwijany przez pomorskie samorządy
Krzysztof Michał Bruski, Wiceprzewodniczący Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego
11.30 – 11.50 Przyszłość teleopieki i telemedycyny
Piotr Lubiejewski, Dyrektor Programu eZdrowie, Orange Polska
11.50 – 12.10 Opieka senioralna i perspektywy jej rozwoju na przykładzie Gminy Kolbudy
Marek Goliński, Wicewójt
12.10 – 12.30 Przerwa kawowa
12.30 – 12.50 Finansowanie opieki nad osobami starszymi ze środków unijnych – możliwości i uwarunkowania
Martyna Sawicka, Departament Programów Regionalnych
12.50 – 13.15 Hybrydowe Partnerstwo Publiczno-Prywatne szansą na wykorzystanie unijnego dofinansowania dla gminnych inwestycji
Mecenas Ryszard Stopa
13.15 – 13.45 Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
13.45 – 14.00 Pomorska Polityka Senioralna
Tadeusz Adamejtis, Pełnomocnik ds. Polityki Senioralnej,  Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
14.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Starzenie się społeczeństwa wyzwaniem dla pomorskich gmin.
Koncepcja systemu opieki nad osobami starszymi w województwie pomorskim
– obszar gmin pozametropolitalnych

Streszczenie

W opracowaniu zdiagnozowano problemy jakie na poziomie samorządów lokalnych mogą pojawiać się w związku z rosnącą liczbą i udziałem osób starszych w społecznościach lokalnych na terytorium województwa pomorskiego oraz zaproponowano działania sprzyjające stworzeniu lokalnych systemów wsparcia i opieki nad osobami starszymi.

W trakcie przygotowywania opracowania wykorzystano zróżnicowane metody badawcze. Poza analizą literatury fachowej, przeprowadzono m.in.: badania ankietowe wśród pomorskich gmin, zrealizowano warsztaty z udziałem pracowników samorządowych zajmujących się problemami osób starszych w swoich gminach i skonsultowano z nimi proponowaną strukturę systemu opieki nad osobami starszymi.

Istotną część opracowania stanowi diagnoza sytuacji demograficznej w województwie pomorskim. Przeprowadzono ją dla trzech poziomów organizacji terytorialnej: województwa pomorskiego, trzech subregionów (gdańskiego, starogardzkiego i słupskiego) oraz każdej ze 119 pozametropolitalnych gmin województwa pomorskiego. Poza opisem zmian demograficznych zachodzących w ostatnim dwudziestoleciu, przygotowano także prognozę zmian w strukturze demograficznej społeczności lokalnych (do roku 2050) oraz szczegółową diagnozę i prognozę struktury populacji osób w wieku 70 lat i więcej.

Bazując na wynikach analizy desk research

, diagnozy i prognozy demograficznej oraz wynikach badania ankietowego przeprowadzonego wśród pomorskich gmin (77 spośród 119 wzięło udział w badaniu), zaproponowano koncepcję systemu opieki nad osobami starszymi dla obszaru pozametropolitalnych gmin województwa pomorskiego. Koncepcję systemu oparto na ośmiu priorytetach, w ramach których wskazano propozycje szczegółowych działań. Ma ona stanowić inspirację do tworzenia na poziomie lokalnym (gminy, powiatu) systemów wsparcia i opieki nad osobami starszymi. Dobór działań najbardziej odpowiednich dla poszczególnych gmin autorki pozostawiają lokalnym władzom i pracownikom samorządowym zajmującym się problemami osób starszych. Zróżnicowana sytuacja demograficzna (obecna i prognozowana) poszczególnych gmin wymaga bowiem selektywnego doboru działań, spośród zaproponowanych.

Anita Richert-Kaźmierska

Ewa Lechman

Hanna Necel

Salon Meblowy PERFECT TIME