O Przeglądzie

O Przeglądzie

PRZEGLĄD SAMORZĄDOWY POMORZE

 • TYTUŁ wpisany przez Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny do rejestru dzienników i czasopism
 • Wydawca – WYDAWNICTWO NIUS Hanna Maliszewska
 • Na rynku prasowym od 2011 roku
 • Częstotliwość ukazywania się – miesięcznik
 • Okres wydawniczy – ostatni tydzień miesiąca
 • Zasięg – województwo pomorskie
 • Status czasopisma – regionalne (z uwagi na obecność w każdym powiecie województwa pomorskiego)
 • Druk – Wydawnictwo Bernardinum w Pelplinie
 • NAKŁAD KONTROLOWANY oraz DYSTRYBUCJA KONTROLOWANE – ogólnopolski Związek Kontroli Dystrybucji Prasy z siedzibą w Warszawie
 • NAKŁAD I DYSTRYBUCJA KONTROLOWANE – pełna przejrzystość
 • Dystrybucja (kolportaż) – umowa z Pocztą Polską, w ramach której co miesiąc nadawane są paczki pocztowe z egzemplarzami czasopisma do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego na terenie województwa pomorskiego oraz do innych punktów (pozostałe kanały dystrybucji)

„Przegląd Samorządowy Pomorze” to bezpłatny miesięcznik regionalny prezentujący, co dzieje się w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego. To swoisty przekrój przez najważniejsze wydarzenia, inicjatywy i projekty na szczeblu wojewódzkim, miejskim, powiatowym i gminnym. „Przegląd Samorządowy” zawiera trzy podstawowe cykle informacyjne: 1. „Pomorze, Trójmiasto”, 2. „Z miast i powiatów”, 3. „Z gmin i sołectw”.

„Przegląd Samorządowy Pomorze” to przegląd wiadomości z różnych samorządowych rejonów Pomorza. Magazyn rozprowadzany jest w jednostkach samorządu terytorialnego na terenie województwa pomorskiego; w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, w urzędach miast, gmin i starostwach powiatowych oraz w indywidualnych punktach współpracujących kontrahentów.

PRZEGLĄD SAMORZĄDOWY POMORZE

 • The title has been included into the register of journals and magazines by the District Court in Gdańsk 15th Civil Department
 • Publisher- NIUS Publishing Company Hanna Maliszewska
 • Present on the press market since 2011
 • Publication frequency- monthly
 • Publication period- the last day of the month
 • Scope- Pomeranian Voivodeship
 • Status of the magazine- regional (due to its presence in every district of the Pomeranian Voivodeship)
 • Print- the Bernardinum Publishing Company in Pelplin
 • CONTROLLED CIRCULATION and CONTROLLED DISTRIBUTION – the all-Polish Association for Control of Press Distribution placed in Warsaw
 • CONTROLLED CIRCULATION AND DISTRIBUTION – full transparency
 • Distribution- the contract with Polish Post which enables sending copies of the magazine every month to all units of territorial self-government in the Pomeranian Voivodeship as well as to other points (the rest of distribution channels)

„Przegląd Samorządowy Pomorze” is a free regional monthly magazine presenting the news and events in the particular units of the local government. It is the specific review of the most crucial events, initiatives and projects on the provincial, urban, district and communal level. The magazine contains three main informative parts: 1. ”Pomorze, Trójmiasto” (Pomerania, Tri-City), 2. ”Z miast i powiatów” (News from cities and districts), 3. ”Z gmin i sołectw” (News from communities and villages). ”Przegląd Samorządowy Pomorze” is the news review from various regions of local government in Pomerania. The magazine is distributed in the units of local government in the area of Pomeranian Voivodeship; in the Marshall Office of the Pomeranian Voivodeship; in the city hall, communal offices and district offices as well as in individual points of cooperating contractors.